Kereső

Elsődleges fülek

Constituţia României
Legea 287/2009 - Codul Civil
Legea 286/2009 - Codul penal
Legea 287/2009 - Codul Civil
Legea 71/2011 - Punerea în aplicare a Codului civil
Legea 134/2010 - Codul de procedură civilă
Legea 76/2012 - Punerea în aplicare a codului de procedură civilă
Legea 286/2009 - Codul penal
Legea 135/2010 - Codul de procedură penală
Legea 215/2001-Administraţia publică locală
Legea 340/2004 - Instituţia prefectului
OG 53/2002 - Statutul-cadru al UAT
HG 460/2006 - Organizarea Instituţiei prefectului
OG 35/2002-Regulament-cadru Consiliu local
Legea-cadru 195/2006 a descentralizării
HG 139/2008 - Norme metodologice-L.195/2006
Legea 199/1997 - Carta europeană a autonomiei locale
Legea 340/2004 - Instituţia prefectului
OG 33/2002 - Eliberarea certificatelor şi adeverinţelor
Legea 189/1999 - Iniţiativa legislativă a cetăţenilor
Legea 500/2004 - Folosirea limbii române
HG 1.206/2001 - Norme-folosirea limbii materne în administraţie
OG 63/2002 - Atribuirea şi schimbarea de denumiri
Legea 16/1996 - Arhivele Naţionale
Ordin 232/2010 - Model-cadru pentru Acordul de cooperare
HG 521/2005 - Consultarea structurilor asociative ale administraţiei publice locale
Legea 24/2000-Tehnica legislativă
Legea 109/2007 - Reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
Legea 554/2004 - Contenciosul administrativ
HG 2/2001 - Protocol de predare-primire la expirarea mandatului
OUG 27/2003 - Procedura aprobării tacite
L 52/2003-Transparenţa decizională în administraţia publică
Legea 544/2001 - Liberul acces la informaţii de interes public
HG 123/2001 - Norme la L.544/2001
HG 1.723/2004 - Program pentru combaterea birocraţiei
OG 27/2007 - Soluţionarea petiţiilor
HG 1.086/2013 - Norme generale pentru auditul public intern
Ordinul 400/2015 - Codul Controlului Intern Managerial
OG 26/2013 - Disciplina financiară la operatorii economici
Legea 94/1992 - Curtea de Conturi
Hot. plenului Curţii de Conuri nr. 155/2014-Regulament
OUG 109/2011 - Guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice
Ordinul 923/2014 - Norme metodologice privind Controlul financiar preventiv
Ordin 2.873/2016 - Raportări societăţi comerciale
OG 119/1999 - Controlul intern şi controlul financiar preventiv
Legea 191/2011 - Modificări privind auditul public intern
Legea 672/2002 - Auditul public intern
Ordinul 201/2016 - Norme metodologice privind implementarea SCIM
HG 1.183/2012 - Norme-sistemul de cooperare pt.asigurarea auditului public intern
HG 1.259/2012 - Norme-atestarea auditorilor interni
HG 10/2016 - Finanţarea partidelor - Norme de aplicare
HG 19/2016 - Ghidul finanţării campaniei electorale
OUG 4/2014 - Registrul electoral
Hot. AEP 1/2016 - Lista de susţinători
Legea 3/2000 - Organizarea şi desfăşurarea referendumului
Legea 33/2007 - Alegerile pentru Parlamentul European
Legea 370/2004 - Alegerea Preşedintelui României
Legea 208/2015 - Alegerea Senatului éi Camerei Deputaţilor
Legea 115/2015 - Alegerea autorităţilor publice locale
Legea 334/2006 - Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
Legea 14/2003 - Partidele politice
Legea 288/2015 - Votul prin corespondenţă
Legea 393/2004 - Statutul aleşilor locali
Legea 161/2003 - Transparenţa în exercitarea demnităţilor publice
Legea 176/2010 - Integritatea în exercitarea funcţiilor publice
Legea 115/1996 - Declararea şi controlul averii demnitarilor
Legea 144/2007 - Agenţia Naţională de Integritate
OUG 43/2002 - Direcţia Naţională Anticorupţie
Legea 78/2000 - Faptele de corupţie
OUG 24/2008 - Accesul la propriul dosar
HG 969/2007 - Pregătirea pt.apărare a conducerii adm. publice locale
Legea 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual
Legea 7/2004 - Codul de conduită a funcţionarilor publici
HG 611/2008 - Norme-Organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
HG 1.344/2007 - Norme-Comisia de disciplină
HG 833/2007 - Norme-Comisii paritare şi acordul colectiv
Legea 571/2004 - Protecţia personalului din autorităţile publice
HG 1.066/2008 - Formarea profesională a funcţionarilor publici
Legea 188/1999 - Statutul funcţionarului public
OUG 92/2008 - Statutul managerului public
HG 432/2004 - Dosarul profesional al funcţionarilor publici
HG 250/1992 - Concediile
Legea 391/2004 - Semnul onorific Răsplata muncii în Serviciul Public
HG 125/2013 - Ocuparea posturilor vacante din sistemul de asistenţă socială
HG 167/2005 - Condiţii pentru acordarea semnului onorific
Legea 283/2011 - Salarizarea în anul 2012 a personalului bugetar
OUG 103/2013 -Salarizarea în anul 2014 a personalului plătit din fonduri publice
OUG 83/2014 - Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015
Legea 490/2004 - Stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri UE
OUG 57/2015 - Salarizarea personalului plătit din fonduri publice 2016
Legea 284/2010 - Salarizarea unitară a personalului bugetar
OUG 99/2016 - Salarizarea în anul 2017
Legea 53/2003 - Codul muncii
HG 595/2009 - Aplicarea Legii 490/2004
HG 1.860/2006 - Drepturile şi obligaţiile personalului în delegaţie
Ordin 1.932/2009 - Examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici
Ordinul 2.338/2013 - Ocuparea posturilor vacante
O 2.041/2013 - Ocuparea posturilor vacante din unităţile de asistenţă socială
HG 286/2011- Regulament pentru ocuparea posturilor contractuale vacante
Ordinul 720/2014 - Norme privind execuţia bugetară
OG 22/2002 - Executarea silită a instituţiilor publice
OG 80/2001 - Nomative de cheltuieli la instituţiile publice
OG 26/2013 - Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici
OUG 34/2009 - Măsuri financiar-fiscale
OUG 63/2010 - Măsuri financiare
OUG 37/2008 - Măsuri financiare în domeniul bugetar
OUG 8/2012 - Măsuri financiare
OUG 46/2013 - Criza financiară şi insolvenţa UAT
Legea 339/2015 - Bugetul de stat pe anul 2016
Ordin 501/2013 - Norme-deschiderea şi retragerea creditelor bugetare
Legea 273/2006 - Finanţele publice locale
Legea 72/2013 - Combaterea întârzierii plăţii
Legea 500/2002 - Finanţele publice
OUG 26/2012 - Măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice
Legea 69/2010 - Răspunderea fiscal-bugetară
Ordin 821/2013 - Norme raportare siuaţii de criză financiară şi insolvenţă UAT
Ordin 1.792/2001 - Norme-Angajarea bugetară
Ordinul 1.120/2014 - Norme - Finanţarea programelor în Republica Moldova
OUG 88/2013 - Măsuri fiscal-bugetare clasificarea investiţiilor
Legea 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
HG 264/2003 - Plăţi în avans
HG 72/2014 - Valoarea de intrare a fondurilor fixe
Legea 227/2015 - Codul fiscal - Impozitele şi taxele locale noi
Legea 207/2015 - Codul de procedură fiscală - nou
HG 1/2016 - Norme metodologice la Codul fiscal - Taxe şi impozite locale
OUG 64/2007 - Datoria publică
HG 1.470/2007 - Norme-Datoria publică
HG 9/2007 - Comisia de autorizare a împrumuturilor locale
OUG 75/2008 - Venituri locale-Taxele judiciare de timbru
Ordin 279/2012 - Protocol de colaborare între ANAF şi autorităţile publice locale
OUG 3/2013 - Reducerea arieratelor din economie
Ordin 161/2013 - Norme-Reducerea arieratelor din economie
O 1.714/2013 - Încasarea sumelor în numerar de autorităţile locale
OUG 2/2015 - Creditări UAT-uri HG 234/2015 - Norme metodologice la OUG 2/2015
OUG 46/2015 - Credite pentru autorităţi locale 2015
OUG 68/2008 - Vânzarea cabinetelor medicale
Legea 550/2002 - Vânzarea spaţiilor comerciale
OG 112/2000 - Scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe
HG 841/1995 - Transferul bunurilor instituţiilor publice
Ordin 3.471/2008 - Norme-Reevaluarea activelor instituţiilor publice
Ordin 2.861/2009 - Norme-Inventarierea patrimoniului
Legea 15/1994 - Amortizarea mijloacelor fixe
HG 909/1997 - Norme-Amortizarea mijloacelor fixe
OUG 88/1997 - Privatizarea societăţilor comerciale
HG 1886/2014 - Chirii aferente imobilelor retrocedate
Legea 213/1998 - Patrimoniul public
HG 927/2003 - Norme-Vânzarea sediilor partidelor politice
Legea 90/2003 - Vânzarea sediilor partidelor politice
Legea 33/1999 - Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
HG 583/1999 - Comisia pentru exproprieri
Legea 255/2010 - Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
HG 53/2011 - Norme - Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
HG 273/1993 - Recepţia lucrărilor de construcţii
HG 907/2016 - Conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice
Ordin 863/2008 - Instrucţiuni la HG 28/2008
HG 1.865/2006 - Competenţe privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Ordin 597/2008 - Avizarea documentaţiilor tehnico-economice
HG 363/2010 - Standarde de cost pentru obiective de investiţii publice
HG 445/2009 - Evaluarea impactului asupra mediului
Ordinul ANAP 281/2016 - Formulare programe de achiziţii
Ordin 509/2011 - Criterii de calificare şi selecţie
HG 921/2011 - Norme-Verificarea procedurilor de achiziţii
OUG 13/2015 - ANAP
HG 634/2015 - Organizarea ANAP
Legea 98/2016 - Achiziţiile publice
Ordinul 1.140/2015 - Controlul ex-post ANAF
HG 395/2016 - Norme-achiziţie publică
Legea 99/2016 - Achiziţiile sectoriale
HG 394/2016 - Norme-contracte sectoriale
Legea 100/2016 - Concesiunile publice
HG 867/2016 - Norme concesiuni
Legea 233/2016 - Parteneriatul public-privat
Legea 101/101 - Contestaţii la achiziţiile publice
Legea 69/2016 -Achiziţiile verzi
Legea 185/2016 - Conflictul de interese în achiziţiile publice
OUG 30/2006 - Verificarea porcedurilor de achiziţii
OUG 54/2006 - Concesiunea de bunuri proprietate publică
HG 168/2007 - Norme-Concesiunea de bunuri proprietate publică
OG 21/2006 - Concesionarea monumentelor istorice
HG 1.067/2007 - Norme metodologice - concesionarea monumentelor istorice
Ordin 2.701/2010 - Informarea şi consultarea publicului
HG 945/2011 - Norme-Reabilitarea clădirilor
Legea 50/1991 - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ordinul 1.428/2014-Convenţii financiare privind reabilitarea faţadelor clădirilor
Ordin 839/2009 - Norme-Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
HG 1.430/2003 - Norme metodologice -Protecţia monumentelor istorice
Ordinul 456/2014 - Procedurile de control ale statului la UAP
Ordin 6/2003 - Respectarea disciplinei în domeniul urbanismului la drumuri
Legea 10/1995 - Calitatea în construcţii
Ordin 13/1999 - Ghid de elaborare PUG
HG 766/1997 - Regulament privind calitatea în construcţii
Ordin 176/2000 - Ghid de elaborare PUZ
OG 20/1994 - Reducerea riscului seismic la clădiri
Ordin 37/2000 - Ghid de elaborare PUD
HG 1.364/2001 - Norme-Reducerea riscului seismic
Ordin 2.237/2004 - Semnalizarea monumentelor istorice
HG 925/1995 - Regulament-Verificarea şi expertizarea tehnică
Ordinul 735/2007 - Reglementări aeronautice
Legea 7/1997 - Cadastrul şi publicitatea imobiliară
Legea 350/2001 - Urbanismul
HG 521/1997 - Finanţarea sistemului informatic imobiliar-edilitar
Ordinul 233/2016 - Norme metodologice la Legea urbanismului
Ordinul 309/2010 - Protocol cadastru-notari publici
HG 525/1996 - Regulamentul de urbanism
HG 294/2015 - A 2015-2020-as kataszeter és telekkönyvezési Program
Legea 5/2000 - PATN-Zone protejate
OG 68/1994 - Protejarea patrimoniului cultural naţional
Legea 351/2001 - PATN-Reţeaua de localităţi
Legea 422/2001 - Protecţia monumentelor istorice
Legea 184/2001 - Profesia de arhitect
Legea 153/2011 - Reabilitarea clădirilor
OUG 49/2004 - Libertatea de a furniza servicii
OUG 198/2005 - Fondul IID
Legea 154/2012 - Regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
HG 961/2009 - Ghid-Standarde minime de calitate şi de cost
Legea 51/2006 - Serviciile comunitare de utilităţi publice
OG 21/2002 - Gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
HG 246/2006 - Strategia naţională privind dezvoltarea serviciilor comunitare
HG 647/2013 - Lista serviciilor publice esenţiale
Legea 21/1996 - Legea concurenţei
OUG 77/2014 - Proceduri - ajutoarele de stat
HG 855/2008 - Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
Legea 241/2006 - Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare
Ordinul 65/2007 - Metodologie-Stabilirea ajustarea şi modificarea preţurilor
Ordin 88/2007 - Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
Ordin 89/2007 - Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
Ordin 90/2007 - Contractul-cadru de furnizare a serviciilor de apă şi de canalizare
Legea 101/2006 - Salubrizarea localităţilor
Ordin 109/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea tarifelor
Ordin 82/2015 - Regulament-cadru al serviciului de salubrizare
Ordin 111/2007 - Caiet de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare
Ordin 112/2007 - Contract-cadru de prestare a serviciului de salubrizare
Ordin 86/2007 - Regulament-cadru al serviciului de iluminat public
Ordin 87/2007 - Caiet de sarcini-cadru pentru serviciul de iluminat public
Ordin 5/2007 - Contract-cadru pentru folosirea infrastructurii sistemului
Legea 230/2006 - Serviciul de iluminat public
Ordin 109/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea valorii serviciului
Legea 92/2007 - Serviciul de transport public local
Ordin 353/2007 - Norme-Serviciul de transport public local
Ordin 272/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea tarifelor
Ordin 206/2007 - Regulament-cadru de autorizare a autorităţii de autorizare
Ordin 243/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea tarifelor
Legea 38/2003 - Transportul în regim de taxi
OG 97/1999 - Garantarea furnizării serviciului de transport public subvenţionat
Ordin 263/2007 - Norme-Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii
Ordin 207/2007 - Regulament-cadru-Acordarea autorizaţiei de transport
Ordinul 240/2012 - Criterii de punctare a operatoriol de transport
OG 36/2006 - Funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică
Ordin 91/2007 - Regulament-cadru al serviciului de furnizare a energiei termice
Ordin 92/2007 - Caiet de sarcini-cadru al serviciului de furnizare a energiei termice
Ordin 483/2008 - Contract-cadru-Furnizarea energiei termice în sistem centralizat
HG 933/2004 - Contorizarea consumatorilor
Ordin 233/2004 - Reglementări privind contorizarea consumatorilor
Legea 325/2006 - Serviciul public de alimentare cu energie termică
Ordin 66/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea tarifelor
Ordin 21/2006 - Metodologie-Stabilirea preţurilor locale de referinţă
Legea nr. 102/2014 - Cimitirele crematoriile umane şi serviciile funerare
OG 71/2002 - Serviciul de administrare a domeniului public şi privat
HG 955/2004 - Norme-Serviciul de administrare a domeniului public
Legea 24/2007 - Administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
OUG 59/2007 - Programul naţional de realizare de spaţii verzi în localităţi
Ordin 1.549/2008 - Registrul local al spaţiilor verzi
Legea 54/2012 - Activităţile de picnic
OUG 155/2001 - Gestionarea câinilor fără stăpân
HG 1.059/2013-Norme la gestionarea câinilor fără stăpân
Ordinul 1/ 2014 - Norme - identificarea câinilor cu stăpân
Legea 205/2004 - Protecţia animalelor
OUG 195/2005 - Protecţia mediului
OUG .57/2007 - Regimul ariilor naturale protejate
Legea 107/1996 - Legea apelor
Legea 104/2011 - Calitatea aerului înconjurător
HG 257/2015 - Metodologii elaborare planuri pentru calitatea aerului
HG 321/2005 - Harta de zgomot
HG 878/2005 - Accesul la informaţii privind mediul
OUG 196/2005 - Fondul pentru mediu
Ordin 578/2006 - Metodologia de calcul a contribuţiilor şi taxelor la Fondul de mediu
HG 1.005/2012 - Garda Naţională de Mediu
OUG 114/2007 - Protecţia mediului - zone verzi
O 2.366/2013 - Program de finanţare achiziţii vehicule nepoluante
Legea 132/2010 -Colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
HG 1.470/2004 - Strategia naţională de gestionare a deşeurilor
Legea 211/2011 - Regimul deşeurilor
OG 24/2016 - Regimul deseurilor animaliere
HG 349/2005 - Depozitarea deşeurilor
Ordin 794/2012 - Raportare date - ambalaje
OUG 5/2015 - Deşeurile electrice şi electronice
HG 870/2013-Strategia naţională a deşeurilor
Legea 249/2015 - Gestionarea deşeurilor de ambalaje
HG 856/2002 - Evidenţa gestiunii deşeurilor
Legea 34/1998 - Subvenţii-înfiinţarea şi administrarea unităţilor de asistenţă socială
HG 23/2010 - Standarde de cost pentru servicii sociale
HG 867/2015 - Nomenclator servicii sociale
HG 585/2016 - Norme metodologice la economia socială
Legea 219/2015 - Economia socială
Legea 448/2006 - Protecţia persoanelor cu handicap
HG 1.153/2001 - Norme-Acordarea subvenţiilor pentru unităţile de asistenţă socială
OUG 82/2016 - Inspectorii sociali
Legea 202/2002 - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
Legea 292/2011 - Asistenţa socială
Legea 350/2006 - Legea tinerilor
OG 68/2003 - Serviciile sociale
OG 137/2000 - Prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare
Legea 116/2002 - Marginalizarea socială
Legea 17/2000 - Asistenţa socială a persoanelor vârstnice
Legea 197/2012 - Asigurarea calităţii serviciilor sociale
Legea 78/2014 - Legea voluntariatului
HG 118/2014 - Norme metodologice-Calitatea serviciilor sociale
HG 539/2005 - Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială
HG 1.149/2002-Norme metodologice
HG 18/2015 - Strategia pentru romi 2015 - 2020
HG 1.434/2004 - Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
HG 25/2015 - Strategia pentru tineri 2015 - 2020
Legea 466/2004 - Statutul asistentului social
Ordinul 125/2016 - Emiterea tichetelor sociale
Legea 272/2004 - Drepturile copilului
HG 15/2015 - Norme metodologice pentru tichetele sociale
HG 577/2008 - Norme-Alocaţia de stat pentru copii
OUG 148/2005 - Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
HG 1.025/2006 - Norme-Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
Ordin 54/2000 - Determinarea provenienţei copilului aflat în dificultate
OUG 111/2010 - Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului
Ordin 383/2004 -Standarde de calitate pentru serviciul social de protecţie a victimelor violenţei în familie
HG 1.156/2012 - Strategia naţională pentru combaterea violenţei în familie
Legea 217/2003 - Combaterea violenţei în familie
HG 38/2011 - Norme-Alocaţia pentru susţinerea familiei
Legea 277/2010 - Alocaţia pentru susţinerea familiei
HG 52/2011 - Norme-Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului
Legea 248/2015 - Stimularea frecventării învăţământului preşcolar
HG 15/2016 - Norme - emiterea tichetelor pt. grădiniţă
HG 1.103/2015 - Obligaţiile instituţiilor privind copii abandonaţi
Legea 61/1993 - Alocaţia de stat pentru copii
Legea 416/2007 - Venitul minim garantat
HG 50/2011 - Norme-Venitul minim garantat
OUG 70/2011 - Ajutoare pentru încălzire
HG 920/2011 - Norme-Ajutoare pentru încălzire
HG 799/2014 - Ajutorarea persoanelor defavorizate
Legea 208/1997 - Cantinele de ajutor social
HG 927/2011 - Programul Coşul de solidaritate
OUG 44/2014 - Scutire penalităţi
Legea 341/2004 - Recunoştinţa faţă de eroii-martiri
Legea 152/1998 - Agenţia Naţională pentru Locuinţe
HG 719/2016 - Programul Locuinţe de serviciu
HG 962/2001 - Norme-Agenţia Naţională pentru Locuinţe
HG 587/2009 - Regimul juridic al locuinţelor pentru tineri
Decret-lege 61/1990 - Vânzarea locuinţelor din fondul de stat
Legea 85/1992 - Vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie
Legea 15/2003 - Sprijin pentru construirea de locuinţe pentru tineri
HG 896/2003 - Norme-Atribuirea de terenuri pentru locuinţe la tineri
OUG 51/2006 - Construirea de locuinţe pentru tineri
Ordin 166/2007 - Norme-Construirea de locuinţe pentru tineri
OUG 40/1999 - Protecţia chiriaşilor
Legea 260/2008 - Asigurarea obligatorie a locuinţelor
Legea 17/1994 - Prelungirea contractelor de închiriere
Ordin din 2011 - Norme-Asigurarea obligatorie a locuinţelor
HG 1.275/2000 - Norme-Legea locuinţelor
Ordin 87/2011 - Norme-Asigurarea obligatorie a locuinţelor
Legea 114/1996 - Locuinţele
OUG 74/2007 - Asigurarea locuinţelor pentru evacuaţi
Legea 230/2007 - Asociaţia de proprietari
HG 1.375 2006-Norme metodologice evidenţa populaţiei
Legea 119/1996 - Actele de stare civilă
OUG 97/2005 - Actele de identitate ale cetăţenilor
OG 84/2001 - Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
HG 2.104/2004 - Dimensionarea SPCEP
OG 69/2002 - Documente electronice de identitate şi rezidenţă
HG 801/2016 - Colectare şi ştergere date personale
HG 1.103 - Norme evidenţa populaţiei
HG 64 2011 - Metodologie aplicare unitară la starea civilă
HG 136/2016 - Cost standard pe elev la şcolile private
HG 1.488/2004 - Programul Bani de liceu
OUG 96/2002 - Acordarea de produse lactate şi de panificaţie în şcoli
Legea 1/2011 - Educaţia naţională
OUG 24/2010 - Programul Fructe în şcoli
HG 788/2014 - Fructe în şcoli 2014 - 2015
Ordin 243/2012 - Furnizarea de fructe proaspete în şcoli
HG 72/2013 - Costul standard per elev
HG 1.252/2012 - Norme-Funcţionarea creşelor
Legea 263/2007 - Funcţionarea creşelor
HG 5.115/2014 / Regulamentul de organizare şi funcţionare a şcolilor
Legea 155/2010 - Poliţia locală
HG 1.332/2010 - Regulament-cadru-Poliţia locală
Legea 61/1991 - Ordinea şi liniştea publică
Legea 60/1991 - Adunările publice
Legea 4/2008 - Combaterea violenţei la competiţiile sportive
Legea 35/2007 - Siguranţa în unităţile de învăţământ
Legea 421/2002 - Vehicule fără stăpân
OG 2/2001 - Regimul contravenţiilor
Legea 333/2003 - Paza bunurilor
OG 55/2002 - Activităţi în folosul comunităţii
HG 361/2014 - Norme metodologice - Paza bunurilor şi protecţia persoanelor
HG 171/2015 - Drepturi - Poliţia locală
Ordinul 496/2015 - Alocaţia de hrană - Poliţia locală
OG 88/2001 - Serviciul Comunitar pentru Situaţii de Urgenţă
HG642/2005 - Criterii de clasificare a u.a.t. la riscuri
HG 1.491/2004 - Comitete şi centre operative pentru situaţii de urgenţă
Legea 307/2006 - Apărarea împotriva incendiilor
Legea 446/2006 - Pregătirea populaţiei pentru apărare
HG 501/2005 - Mijloace de protecţie individuală a cetăţenilor
Legea 132/1997 - Rechiţii de bunuri
HG 447/2003 - Hărţile de risc la inundaţii şi alunercări de teren
Ordin 170/2013 - Hărţi de risc la inundaţii - Protocol
Legea 481/2004 - Protecţia civilă
OUG 21/2004 - Managementul situaţiilor de urgenţă
Ordin 653/2001 - Asistenţa medicală şcolară
Legea 95/2006 - Reforma în domeniul sănătăţii
OUG 162/2008 - Transferul de atribuţii la administraţiile locale
HG 56/2009 - Norme-Transferul de atribuţii la administraţia locală
Ordin 119/2014 - Norme de igienă şi sănătate publică
HG 857/2011 - Sancţionarea contravenţionlă la normele din domeniul sănătăţii
Ordin 70/2002 - Administrarea unităţilor sanitare
Legea 263/2004 - Centrele de permanenţă
Legea 17/2014-Vânzarea terenurilor agricole din extarvilan
OG 28/2008 - Registrul agricol
Ordinul 917/2014 - Norme metodologice - Vânzarea terenurilor agricole
Ordinul 734/2015 - Norme tehnice pentru completarea registrului agricol 2015-2019
OG 37/2005 - Organizaţii de producători
HG 617/2016 - Valorificarea masei lemnoase
OG 34/2013 - Administratrea pajiştilor
HG 1.064/2013 - Norme la exploatarea pajistilor
Ordinul 407/2013 - Contractele de concesiune/închiriere pajişti
OOrdinul 358/2016 - Norme metodologice - Organizaţiile de producători
Legea 238/2010 - Camerele de agricultură
Legea 46/2008 - Codul silvic
HG 1.214/2009 - Plăţi despăgubiri pentru animalele bolnave
Legea 383/2013 a apiculturii
Legea 145/2014 - Piaţa produselor agricole
Ordinul ANAS 1.863/2016 - Impozit pe venit - calamităţi
Ordinul 20/2015 - Piaţa produselor agricole-norme
OG 21/2007 - Instituţiile de cultură
OUG 189/ -Managementul instituţiilor de cultură publice
OG 9/1996 - Finanţarea instituţiilor publice de cultură
OUG 118/2006 - Aşezămintele culturale
OUG 51/1998 - Finanţarea programelor şi proiectelor culturale
Legea 334/2002 - Bibliotecile
OG 26/2000 - Asociaţii şi fundaţii
OG 39/2005 - Cinematografia
Ordin 2.379/2006 - Norme-Cinematografia
Legea 350/2005 - Finanţări nerambursabile pentru activităţile nonprofit
OG 82/2001 - Sprijinirea financiară a cultelor religioase
HG 1.470/2002 - Norme metodologice - Sprijinirea financiară a cultelor religioase
Legea 379/2003 - Mormintele de război
HG 635/2004 - Regulament-Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Legea 69/2000 - Educaţia fizică şi sportul
HG 884/2001 - Regulament - Educaţia fizică şi sportul
Ordin 10/1996 - Finanţarea unităţilor sportive
Ordin 130/2006 - Finanţări nerambursabile pentru sport
Legea 18/1991 - Fondul funciar
Legea 10/2001 - Regimul juridic al imobilelor naţionalizate
HG 250/2007 - Norme-Regimul juridic al imobilelor naţionalizate
Legea 1/2000 - Reconstituirea dreptului la proprietate asupra terenurilor agricole
Legea 112/1995 - Retrocedarea locuinţelor
OUG 94/2000 - Restituirea bunurilor imobile ce au aparţinut cultelor religioase
OUG 83/1999 - Restituirea bunurilor imobile ale comunităţilor minorităţilor naţionale
Legea 165/2013 - Măsuri de finalizare a procesului de restituire
HG 401/2013 - Norme-Procesul de restituire
Ordin 157/2007 - Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor
Ordin 163/2009 - Norme-Creşterea performanţei energetice a clădirilor
OUG 69/2010 - Reabilitarea termică a clădirilor prin credite bancare
Legea 123/2012 - Energia electrică şi gazele naturale
HG 736/2010 - Norme-Reabilitarea termică a clădirilor prin credite bancare
Legea 220/2008 - Promovarea producerii energiei din surse regenerabile
Legea 121/2014 privind eficienţa energetică
HG 1.281/2007 - Program naţional pentru reducerea costurilor cu energia pt.populaţie
HG 409/2009 -Norme-Eficienţa energetică
HG 1.661/2008 - Programul naţional pentru creşterea eficienţei energetice
Ordin 1.741/2010 - Ghid de finanţare-Instalarea sistemelor de încălzire
OUG 40/2011 - Vehicule nepoluante
OUG 63/2012 - Modificări-Creşterea performanţei energetice a clădirilor
O 1.818/2016 - Ghid de finanţare-program energetic
Ordin 1.558/2015 - Programul privind achiziţia de autovehicole nepoluante
OUG 18/2009 - Creşterea performanţei energetice a blocurilor
Legea 372/2005 - Performanţa energetică a clădirilor
OG 43/1997 - Regimul drumurilor
Legea 265/2008 - Siguranţa circulaţiei
HG 147/1992- Staţionarea neregulamentară
Ordin 1.025/2011 - Normativ pentru deszăpezire
OUG 195/2002 - Circulaţia pe drumurile publice
HG 1.391/2006 - Regulament-circulaţia pe drumurile publice
OUG 61/2011 - Finanţarea aeroporturilor
OG 27/2011 - Transporturile rutiere
Ordin 980/2011 - Norme-Transporturile ruitiere
OG 40/2006 - Finanţarea proiectelor multianuale prioritare
L 339/2007 - Strategii de management de proiecte la uat
OUG 105/2010 - Programul Naţional de dezvoltare a Infrastructurii
OUG 14/2012 - Măsuri financiare - PNDI
HG 1.115/2004 - Elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare
OUG 28/2013 - Programul Naţional de Dezvoltare Locală
Ordinul 1.851/2013 - Norme metodologice la Programul Naţional de Dezvoltare Locală ezvoltare Localăal-
L 144/2000 - Facilităţi pentru locuitoriii zonelor montane
L 315/2004 - Dezvoltarea regională în România
L 129/1998 - Fondul Român de Dezvoltare Socială
OUG 127/2007 - Gruparea europeană de cooperare teritorială
Legea 102/2016 - Incubatoarele de afaceri
HG 624/2015 - Criteriile de selecţie pentru proiectele PNDL
HG 764/2007 - Comisia de evaluare strategică
OUG 85/2008 - Stimularea investiţiilor
L 186/2013 - Legea parcurilor industriale
O. 296/2007 - Schema de ajutor în parcurile industriale
O. 143/2005 - Definirea şi caracterizarea spaţiului rural
OUG 74/2009 - Gestionarea fondurilor comunitare FGA FADR ...
HG 224/2008 - FEADR - Cadrul general de implementare
OUG 23/2013-Gestionarea financiară a fondurilor externe
O. 1.683/2013-Norme metodologice la OUG 23/2013
HG 606/2010 - Măsuri de accelerare a implementării măsurilor structurale
OUG 62/2011 - Fonduri elveţiene
HG 457/2008-Gestionarea instrumentelor structurale
HG 759/2007-Reguli de eligibilitate a cheltuielilor la programele operaţionale
OG 14/2013-Suportare corecţii financiare
HG 398/2015 - Cadrul instituţional al gestionării şi coordonării fondurilor europene
O. 2.544/2013-Norme metodologice la OG 14/2013
OUG nr. 34/2015 - Stimularea absorbţiei fondurilor nerambursabile
OG 15/2013-Suportare corecţii financiare la POS Mediu
OUG 64/2009 - Gestionarea financiară a fondurilor structurale
O. 2.112/2013-Norme metodologice la OG 15/2013
HG 218/2012-Norme metodologice la OUG 64/2009
Ordinul 336/2014 - Cheltuieli eligibile la reabilitarea şcolilor
Legea 105/2011 - Obiectivul Cooperare teritorială europeană
Ordinul 252/2012 - Norme metodologice la Legea 105/2011
OUG 66/2011 - Nereguli în utilizarea fondurilor europene
OUG 40/2015 - Gestionarea financiară a fondurilor 2014 - 2020
HG 93-2016 - Norme la gestionarea financiară a fondurilor nerambursabile
HG 399/2015 - Reguli de eligibilitate
Legea 12/1990 - Comerţul ilicit
HG 333/2003 - Norme-Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
OG 99/2000 - Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
Legea 185/2013 - Amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
Legea 346/2004 - Stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor
OG 58/1998 - Turismul
Legea 102/1992 - Stema ţării şi sigiliul statului
HG 1.157/2001 - Norme-Arborarea drapelului intonarea imnului
Legea 75/1995 - Arborarea drapelului României intonarea imnului şi folosirea sigiliului
OUG 31/2002 - Interzicerea simbolurilor cu caracter nazist
Legea 379/2003 - Monumentele de război
Legea 53/2013 - Instituirea Zilei Limbii Române
Legea 136/2014 - Sărbătorirea Zile Naţionale
HG 25/2003 - A címerek jóváhagyása
HG 224/2008 - Cadrul de implementare FEADR prin PNDR
OUG 49/2015 - Gestionarea fondurilor agricole 2014 - 2020
Legea 36/1991 - Societăţile agricole şi alte forme de asociere
OUG 3/2015 - Schemele de plăţi în perioada 2015 - 2020
HG 219/2015 - Srijinul cuplat acordat în perioada 2015 - 2020
HG 226/2015 - Cadrul general de implementare a măsurilor PNDL
Ordinul 619/2015 - Criterii de eligibilitate condiţii şi implementare scheme de plăţi
OUG 43/2013 - Dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie
HG 1179/2014 - Ajutorul de stat pentru creşterea animalelor
HG 1.174/2014 - Acciza la motorină
Ordinul 1.648/2014 - Norme metodologice pentru promovarea vinurilor
Ordinul 620/2015 - Formulare-tip
HG 859/2013 - Ajutor de minimis pt. tancuri de răcire lapte
Ordinul 352/2015 - Norme privind ecocondiţionalitatea
HG 640/2016 - Norme metodologice la OUG 49/2015
Ordinul 467/2016 - Sancţiuni scheme de plăţi