Törvénytár

A polgári és a büntető törvénykönyv

Legea 287/2009 - Codul Civil

Legea 71/2011 - Punerea în aplicare a Codului civil

Legea 134/2010 - Codul de procedură civilă

Legea 76/2012 - Punerea în aplicare a codului de procedură civilă

Legea 286/2009 - Codul penal

Legea 135/2010 - Codul de procedură penală

Legea 286/2009 - Codul penal

Legea 287/2009 - Codul Civil

Állami szimbólumok, hivatalos ünnepek

Legea 102/1992 - Stema ţării şi sigiliul statului

HG 1.157/2001 - Norme-Arborarea drapelului intonarea imnului

Legea 75/1995 - Arborarea drapelului României intonarea imnului şi folosirea sigiliului

OUG 31/2002 - Interzicerea simbolurilor cu caracter nazist

Legea 379/2003 - Monumentele de război

Legea 53/2013 - Instituirea Zilei Limbii Române

Legea 136/2014 - Sărbătorirea Zile Naţionale

HG 25/2003 - A címerek jóváhagyása

Anyakönyvi Hivatal

OG 69/2002 - Documente electronice de identitate şi rezidenţă

HG 2.104/2004 - Dimensionarea SPCEP

OG 84/2001 - Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

OUG 97/2005 - Actele de identitate ale cetăţenilor

HG 801/2016 - Colectare şi ştergere date personale

HG 1.103 - Norme evidenţa populaţiei

HG 64 2011 - Metodologie aplicare unitară la starea civilă

HG 1.375 2006-Norme metodologice evidenţa populaţiei

Legea 119/1996 - Actele de stare civilă

Egészségügy

OUG 162/2008 - Transferul de atribuţii la administraţiile locale

HG 56/2009 - Norme-Transferul de atribuţii la administraţia locală

Ordin 119/2014 - Norme de igienă şi sănătate publică

HG 857/2011 - Sancţionarea contravenţionlă la normele din domeniul sănătăţii

Ordin 70/2002 - Administrarea unităţilor sanitare

Legea 263/2004 - Centrele de permanenţă

Ordin 653/2001 - Asistenţa medicală şcolară

Legea 95/2006 - Reforma în domeniul sănătăţii

Elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatása

HG 401/2013 - Norme-Procesul de restituire

Legea 165/2013 - Măsuri de finalizare a procesului de restituire

Legea 10/2001 - Regimul juridic al imobilelor naţionalizate

Legea 18/1991 - Fondul funciar

HG 250/2007 - Norme-Regimul juridic al imobilelor naţionalizate

Legea 1/2000 - Reconstituirea dreptului la proprietate asupra terenurilor agricole

Legea 112/1995 - Retrocedarea locuinţelor

OUG 94/2000 - Restituirea bunurilor imobile ce au aparţinut cultelor religioase

OUG 83/1999 - Restituirea bunurilor imobile ale comunităţilor minorităţilor naţionale

Energetika

OUG 63/2012 - Modificări-Creşterea performanţei energetice a clădirilor

OUG 40/2011 - Vehicule nepoluante

Ordin 1.741/2010 - Ghid de finanţare-Instalarea sistemelor de încălzire

HG 1.661/2008 - Programul naţional pentru creşterea eficienţei energetice

Ordin 1.558/2015 - Programul privind achiziţia de autovehicole nepoluante

HG 409/2009 -Norme-Eficienţa energetică

HG 1.281/2007 - Program naţional pentru reducerea costurilor cu energia pt.populaţie

Legea 121/2014 privind eficienţa energetică

O 1.818/2016 - Ghid de finanţare-program energetic

OUG 18/2009 - Creşterea performanţei energetice a blocurilor

Legea 372/2005 - Performanţa energetică a clădirilor

Ordin 157/2007 - Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor

Ordin 163/2009 - Norme-Creşterea performanţei energetice a clădirilor

OUG 69/2010 - Reabilitarea termică a clădirilor prin credite bancare

Legea 123/2012 - Energia electrică şi gazele naturale

HG 736/2010 - Norme-Reabilitarea termică a clădirilor prin credite bancare

Legea 220/2008 - Promovarea producerii energiei din surse regenerabile

Gyermek- és Családvédelem

OUG 111/2010 - Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului

Ordin 54/2000 - Determinarea provenienţei copilului aflat în dificultate

HG 1.025/2006 - Norme-Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

OUG 148/2005 - Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

Ordin 383/2004 -Standarde de calitate pentru serviciul social de protecţie a victimelor violenţei în familie

HG 1.156/2012 - Strategia naţională pentru combaterea violenţei în familie

Legea 217/2003 - Combaterea violenţei în familie

HG 38/2011 - Norme-Alocaţia pentru susţinerea familiei

Legea 277/2010 - Alocaţia pentru susţinerea familiei

HG 52/2011 - Norme-Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului

Legea 248/2015 - Stimularea frecventării învăţământului preşcolar

HG 577/2008 - Norme-Alocaţia de stat pentru copii

HG 15/2015 - Norme metodologice pentru tichetele sociale

Legea 272/2004 - Drepturile copilului

Legea 61/1993 - Alocaţia de stat pentru copii

HG 15/2016 - Norme - emiterea tichetelor pt. grădiniţă

HG 1.103/2015 - Obligaţiile instituţiilor privind copii abandonaţi

Ordinul 125/2016 - Emiterea tichetelor sociale

Helyi közigazgatás – Működési szabályozások

Legea 554/2004 - Contenciosul administrativ

Legea 24/2000-Tehnica legislativă

OUG 27/2003 - Procedura aprobării tacite

L 52/2003-Transparenţa decizională în administraţia publică

Legea 544/2001 - Liberul acces la informaţii de interes public

HG 123/2001 - Norme la L.544/2001

HG 1.723/2004 - Program pentru combaterea birocraţiei

OG 27/2007 - Soluţionarea petiţiilor

OG 33/2002 - Eliberarea certificatelor şi adeverinţelor

Legea 109/2007 - Reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Legea 189/1999 - Iniţiativa legislativă a cetăţenilor

Legea 500/2004 - Folosirea limbii române

HG 1.206/2001 - Norme-folosirea limbii materne în administraţie

OG 63/2002 - Atribuirea şi schimbarea de denumiri

Legea 16/1996 - Arhivele Naţionale

Ordin 232/2010 - Model-cadru pentru Acordul de cooperare

HG 521/2005 - Consultarea structurilor asociative ale administraţiei publice locale

HG 2/2001 - Protocol de predare-primire la expirarea mandatului

Helyi közpénzek

Ordinul 1.120/2014 - Norme - Finanţarea programelor în Republica Moldova

Ordin 821/2013 - Norme raportare siuaţii de criză financiară şi insolvenţă UAT

OUG 26/2012 - Măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice

Legea 72/2013 - Combaterea întârzierii plăţii

Legea 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015

HG 72/2014 - Valoarea de intrare a fondurilor fixe

Ordin 501/2013 - Norme-deschiderea şi retragerea creditelor bugetare

OUG 46/2013 - Criza financiară şi insolvenţa UAT

OUG 8/2012 - Măsuri financiare

Ordin 1.792/2001 - Norme-Angajarea bugetară

OUG 88/2013 - Măsuri fiscal-bugetare clasificarea investiţiilor

HG 264/2003 - Plăţi în avans

Ordinul 720/2014 - Norme privind execuţia bugetară

OG 22/2002 - Executarea silită a instituţiilor publice

OG 80/2001 - Nomative de cheltuieli la instituţiile publice

OG 26/2013 - Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

OUG 34/2009 - Măsuri financiar-fiscale

OUG 63/2010 - Măsuri financiare

OUG 37/2008 - Măsuri financiare în domeniul bugetar

Legea 339/2015 - Bugetul de stat pe anul 2016

Legea 273/2006 - Finanţele publice locale

Legea 500/2002 - Finanţele publice

Legea 69/2010 - Răspunderea fiscal-bugetară

Helyi közszállítás

Legea 38/2003 - Transportul în regim de taxi

OG 97/1999 - Garantarea furnizării serviciului de transport public subvenţionat

Ordin 263/2007 - Norme-Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii

Ordin 207/2007 - Regulament-cadru-Acordarea autorizaţiei de transport

Ordinul 240/2012 - Criterii de punctare a operatoriol de transport

Ordin 243/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea tarifelor

Ordin 206/2007 - Regulament-cadru de autorizare a autorităţii de autorizare

Legea 92/2007 - Serviciul de transport public local

Ordin 353/2007 - Norme-Serviciul de transport public local

Ordin 272/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea tarifelor

Helyi adók és illetékek, eladósodás

Legea 227/2015 - Codul fiscal - Impozitele şi taxele locale noi

Legea 207/2015 - Codul de procedură fiscală - nou

HG 1/2016 - Norme metodologice la Codul fiscal - Taxe şi impozite locale

OUG 64/2007 - Datoria publică

HG 1.470/2007 - Norme-Datoria publică

HG 9/2007 - Comisia de autorizare a împrumuturilor locale

OUG 75/2008 - Venituri locale-Taxele judiciare de timbru

Ordin 279/2012 - Protocol de colaborare între ANAF şi autorităţile publice locale

OUG 3/2013 - Reducerea arieratelor din economie

Ordin 161/2013 - Norme-Reducerea arieratelor din economie

O 1.714/2013 - Încasarea sumelor în numerar de autorităţile locale

OUG 2/2015 - Creditări UAT-uri HG 234/2015 - Norme metodologice la OUG 2/2015

OUG 46/2015 - Credite pentru autorităţi locale 2015

Helyi közigazgatás – Intézmények

Legea 199/1997 - Carta europeană a autonomiei locale

HG 139/2008 - Norme metodologice-L.195/2006

Legea-cadru 195/2006 a descentralizării

OG 35/2002-Regulament-cadru Consiliu local

HG 460/2006 - Organizarea Instituţiei prefectului

Legea 215/2001-Administraţia publică locală

Legea 340/2004 - Instituţia prefectului

OG 53/2002 - Statutul-cadru al UAT

Legea 340/2004 - Instituţia prefectului

Hőenergia szolgáltatása

Ordin 233/2004 - Reglementări privind contorizarea consumatorilor

HG 933/2004 - Contorizarea consumatorilor

Ordin 483/2008 - Contract-cadru-Furnizarea energiei termice în sistem centralizat

Legea 325/2006 - Serviciul public de alimentare cu energie termică

Ordin 66/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea tarifelor

Ordin 21/2006 - Metodologie-Stabilirea preţurilor locale de referinţă

OG 36/2006 - Funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică

Ordin 91/2007 - Regulament-cadru al serviciului de furnizare a energiei termice

Ordin 92/2007 - Caiet de sarcini-cadru al serviciului de furnizare a energiei termice

Kereskedelem, turizmus, kisvállalkozások

Legea 12/1990 - Comerţul ilicit

HG 333/2003 - Norme-Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

OG 99/2000 - Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

Legea 185/2013 - Amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

Legea 346/2004 - Stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor

OG 58/1998 - Turismul

Környezetvédelem

O 2.366/2013 - Program de finanţare achiziţii vehicule nepoluante

OUG 114/2007 - Protecţia mediului - zone verzi

HG 1.005/2012 - Garda Naţională de Mediu

Ordin 578/2006 - Metodologia de calcul a contribuţiilor şi taxelor la Fondul de mediu

OUG 196/2005 - Fondul pentru mediu

HG 878/2005 - Accesul la informaţii privind mediul

HG 321/2005 - Harta de zgomot

HG 257/2015 - Metodologii elaborare planuri pentru calitatea aerului

Legea 104/2011 - Calitatea aerului înconjurător

Legea 107/1996 - Legea apelor

OUG .57/2007 - Regimul ariilor naturale protejate

OUG 195/2005 - Protecţia mediului

Közberuházások

Legea 33/1999 - Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

HG 583/1999 - Comisia pentru exproprieri

Legea 255/2010 - Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

HG 53/2011 - Norme - Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

HG 273/1993 - Recepţia lucrărilor de construcţii

HG 445/2009 - Evaluarea impactului asupra mediului

HG 907/2016 - Conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice

Ordin 863/2008 - Instrucţiuni la HG 28/2008

HG 1.865/2006 - Competenţe privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Ordin 597/2008 - Avizarea documentaţiilor tehnico-economice

HG 363/2010 - Standarde de cost pentru obiective de investiţii publice

Közbeszerzések

Ordinul ANAP 281/2016 - Formulare programe de achiziţii

OUG 30/2006 - Verificarea porcedurilor de achiziţii

Legea 185/2016 - Conflictul de interese în achiziţiile publice

Legea 69/2016 -Achiziţiile verzi

Ordin 509/2011 - Criterii de calificare şi selecţie

HG 921/2011 - Norme-Verificarea procedurilor de achiziţii

OUG 13/2015 - ANAP

HG 634/2015 - Organizarea ANAP

Ordinul 1.140/2015 - Controlul ex-post ANAF

Legea 101/101 - Contestaţii la achiziţiile publice

Legea 233/2016 - Parteneriatul public-privat

HG 867/2016 - Norme concesiuni

Legea 98/2016 - Achiziţiile publice

HG 395/2016 - Norme-achiziţie publică

Legea 99/2016 - Achiziţiile sectoriale

HG 394/2016 - Norme-contracte sectoriale

Legea 100/2016 - Concesiunile publice

Közbiztonság

Ordinul 496/2015 - Alocaţia de hrană - Poliţia locală

HG 171/2015 - Drepturi - Poliţia locală

Legea 155/2010 - Poliţia locală

HG 1.332/2010 - Regulament-cadru-Poliţia locală

Legea 61/1991 - Ordinea şi liniştea publică

Legea 60/1991 - Adunările publice

Legea 4/2008 - Combaterea violenţei la competiţiile sportive

Legea 35/2007 - Siguranţa în unităţile de învăţământ

Legea 421/2002 - Vehicule fără stăpân

OG 2/2001 - Regimul contravenţiilor

Legea 333/2003 - Paza bunurilor

OG 55/2002 - Activităţi în folosul comunităţii

HG 361/2014 - Norme metodologice - Paza bunurilor şi protecţia persoanelor

Közméltóságok

Legea 144/2007 - Agenţia Naţională de Integritate

OUG 43/2002 - Direcţia Naţională Anticorupţie

OUG 24/2008 - Accesul la propriul dosar

HG 969/2007 - Pregătirea pt.apărare a conducerii adm. publice locale

Legea 115/1996 - Declararea şi controlul averii demnitarilor

Legea 176/2010 - Integritatea în exercitarea funcţiilor publice

Legea 393/2004 - Statutul aleşilor locali

Legea 161/2003 - Transparenţa în exercitarea demnităţilor publice

Legea 78/2000 - Faptele de corupţie

Közszolgáltatások – általános rendelkezések

Legea 154/2012 - Regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice

OUG 198/2005 - Fondul IID

OUG 49/2004 - Libertatea de a furniza servicii

HG 855/2008 - Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară

HG 961/2009 - Ghid-Standarde minime de calitate şi de cost

OUG 77/2014 - Proceduri - ajutoarele de stat

Legea 21/1996 - Legea concurenţei

HG 647/2013 - Lista serviciilor publice esenţiale

Legea 51/2006 - Serviciile comunitare de utilităţi publice

OG 21/2002 - Gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

HG 246/2006 - Strategia naţională privind dezvoltarea serviciilor comunitare

Közterületek karbantartása

OUG 155/2001 - Gestionarea câinilor fără stăpân

Legea 54/2012 - Activităţile de picnic

Ordin 1.549/2008 - Registrul local al spaţiilor verzi

OUG 59/2007 - Programul naţional de realizare de spaţii verzi în localităţi

Legea 24/2007 - Administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

HG 955/2004 - Norme-Serviciul de administrare a domeniului public

OG 71/2002 - Serviciul de administrare a domeniului public şi privat

HG 1.059/2013-Norme la gestionarea câinilor fără stăpân

Ordinul 1/ 2014 - Norme - identificarea câinilor cu stăpân

Legea nr. 102/2014 - Cimitirele crematoriile umane şi serviciile funerare

Legea 205/2004 - Protecţia animalelor

Köztisztaság

Legea 101/2006 - Salubrizarea localităţilor

Ordin 109/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea tarifelor

Ordin 82/2015 - Regulament-cadru al serviciului de salubrizare

Ordin 111/2007 - Caiet de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare

Ordin 112/2007 - Contract-cadru de prestare a serviciului de salubrizare

Köztisztviselők – Alkalmazottak

Legea 188/1999 - Statutul funcţionarului public

OUG 92/2008 - Statutul managerului public

HG 432/2004 - Dosarul profesional al funcţionarilor publici

Legea 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual

Legea 7/2004 - Codul de conduită a funcţionarilor publici

HG 611/2008 - Norme-Organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

HG 1.344/2007 - Norme-Comisia de disciplină

HG 833/2007 - Norme-Comisii paritare şi acordul colectiv

Legea 571/2004 - Protecţia personalului din autorităţile publice

HG 1.066/2008 - Formarea profesională a funcţionarilor publici

Köztulajdon

OUG 68/2008 - Vânzarea cabinetelor medicale

Ordin 3.471/2008 - Norme-Reevaluarea activelor instituţiilor publice

Ordin 2.861/2009 - Norme-Inventarierea patrimoniului

Legea 15/1994 - Amortizarea mijloacelor fixe

HG 909/1997 - Norme-Amortizarea mijloacelor fixe

OUG 88/1997 - Privatizarea societăţilor comerciale

HG 1886/2014 - Chirii aferente imobilelor retrocedate

HG 841/1995 - Transferul bunurilor instituţiilor publice

OG 112/2000 - Scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe

Legea 213/1998 - Patrimoniul public

HG 927/2003 - Norme-Vânzarea sediilor partidelor politice

Legea 90/2003 - Vânzarea sediilor partidelor politice

Legea 550/2002 - Vânzarea spaţiilor comerciale

Köztulajdon koncessziója, PPP

OUG 54/2006 - Concesiunea de bunuri proprietate publică

HG 168/2007 - Norme-Concesiunea de bunuri proprietate publică

OG 21/2006 - Concesionarea monumentelor istorice

HG 1.067/2007 - Norme metodologice - concesionarea monumentelor istorice

Közvilágitás

Legea 230/2006 - Serviciul de iluminat public

Ordin 109/2007 - Norme-Stabilirea ajustarea sau modificarea valorii serviciului

Ordin 86/2007 - Regulament-cadru al serviciului de iluminat public

Ordin 87/2007 - Caiet de sarcini-cadru pentru serviciul de iluminat public

Ordin 5/2007 - Contract-cadru pentru folosirea infrastructurii sistemului

Kultúra

OG 21/2007 - Instituţiile de cultură

HG 635/2004 - Regulament-Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor

Legea 379/2003 - Mormintele de război

OUG 189/ -Managementul instituţiilor de cultură publice

OG 9/1996 - Finanţarea instituţiilor publice de cultură

OUG 118/2006 - Aşezămintele culturale

OUG 51/1998 - Finanţarea programelor şi proiectelor culturale

Legea 334/2002 - Bibliotecile

OG 26/2000 - Asociaţii şi fundaţii

OG 39/2005 - Cinematografia

Ordin 2.379/2006 - Norme-Cinematografia

Legea 350/2005 - Finanţări nerambursabile pentru activităţile nonprofit

OG 82/2001 - Sprijinirea financiară a cultelor religioase

HG 1.470/2002 - Norme metodologice - Sprijinirea financiară a cultelor religioase

Lakásügy

OUG 51/2006 - Construirea de locuinţe pentru tineri

Ordin 166/2007 - Norme-Construirea de locuinţe pentru tineri

Legea 260/2008 - Asigurarea obligatorie a locuinţelor

Ordin din 2011 - Norme-Asigurarea obligatorie a locuinţelor

Ordin 87/2011 - Norme-Asigurarea obligatorie a locuinţelor

HG 896/2003 - Norme-Atribuirea de terenuri pentru locuinţe la tineri

HG 1.275/2000 - Norme-Legea locuinţelor

Legea 114/1996 - Locuinţele

Legea 230/2007 - Asociaţia de proprietari

OUG 74/2007 - Asigurarea locuinţelor pentru evacuaţi

Legea 152/1998 - Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HG 719/2016 - Programul Locuinţe de serviciu

HG 962/2001 - Norme-Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HG 587/2009 - Regimul juridic al locuinţelor pentru tineri

Decret-lege 61/1990 - Vânzarea locuinţelor din fondul de stat

Legea 85/1992 - Vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie

Legea 15/2003 - Sprijin pentru construirea de locuinţe pentru tineri

Legea 17/1994 - Prelungirea contractelor de închiriere

OUG 40/1999 - Protecţia chiriaşilor

Menedzsment – Belső pénzügyi ellenőrzés

HG 1.086/2013 - Norme generale pentru auditul public intern

Ordinul 400/2015 - Codul Controlului Intern Managerial

OG 26/2013 - Disciplina financiară la operatorii economici

Legea 94/1992 - Curtea de Conturi

Hot. plenului Curţii de Conuri nr. 155/2014-Regulament

OUG 109/2011 - Guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice

Ordinul 923/2014 - Norme metodologice privind Controlul financiar preventiv

Ordin 2.873/2016 - Raportări societăţi comerciale

HG 1.259/2012 - Norme-atestarea auditorilor interni

HG 1.183/2012 - Norme-sistemul de cooperare pt.asigurarea auditului public intern

Ordinul 201/2016 - Norme metodologice privind implementarea SCIM

OG 119/1999 - Controlul intern şi controlul financiar preventiv

Legea 191/2011 - Modificări privind auditul public intern

Legea 672/2002 - Auditul public intern

Mezőgazdaság

Ordinul 407/2013 - Contractele de concesiune/închiriere pajişti

Legea 238/2010 - Camerele de agricultură

Legea 46/2008 - Codul silvic

HG 1.214/2009 - Plăţi despăgubiri pentru animalele bolnave

OOrdinul 358/2016 - Norme metodologice - Organizaţiile de producători

Legea 383/2013 a apiculturii

Legea 145/2014 - Piaţa produselor agricole

Ordinul ANAS 1.863/2016 - Impozit pe venit - calamităţi

Ordinul 20/2015 - Piaţa produselor agricole-norme

Legea 17/2014-Vânzarea terenurilor agricole din extarvilan

Ordinul 917/2014 - Norme metodologice - Vânzarea terenurilor agricole

HG 1.064/2013 - Norme la exploatarea pajistilor

OG 34/2013 - Administratrea pajiştilor

HG 617/2016 - Valorificarea masei lemnoase

OG 28/2008 - Registrul agricol

Ordinul 734/2015 - Norme tehnice pentru completarea registrului agricol 2015-2019

OG 37/2005 - Organizaţii de producători

Polgári védelem

Legea 481/2004 - Protecţia civilă

OUG 21/2004 - Managementul situaţiilor de urgenţă

OG 88/2001 - Serviciul Comunitar pentru Situaţii de Urgenţă

HG642/2005 - Criterii de clasificare a u.a.t. la riscuri

HG 1.491/2004 - Comitete şi centre operative pentru situaţii de urgenţă

Legea 307/2006 - Apărarea împotriva incendiilor

Legea 446/2006 - Pregătirea populaţiei pentru apărare

HG 501/2005 - Mijloace de protecţie individuală a cetăţenilor

Legea 132/1997 - Rechiţii de bunuri

HG 447/2003 - Hărţile de risc la inundaţii şi alunercări de teren

Ordin 170/2013 - Hărţi de risc la inundaţii - Protocol

Regionális fejlesztés

OUG 14/2012 - Măsuri financiare - PNDI

HG 1.115/2004 - Elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare

OUG 28/2013 - Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Ordinul 1.851/2013 - Norme metodologice la Programul Naţional de Dezvoltare Locală ezvoltare Localăal-

L 144/2000 - Facilităţi pentru locuitoriii zonelor montane

L 129/1998 - Fondul Român de Dezvoltare Socială

Legea 102/2016 - Incubatoarele de afaceri

OUG 105/2010 - Programul Naţional de dezvoltare a Infrastructurii

L 339/2007 - Strategii de management de proiecte la uat

OG 40/2006 - Finanţarea proiectelor multianuale prioritare

L 315/2004 - Dezvoltarea regională în România

OUG 127/2007 - Gruparea europeană de cooperare teritorială

HG 624/2015 - Criteriile de selecţie pentru proiectele PNDL

HG 764/2007 - Comisia de evaluare strategică

OUG 85/2008 - Stimularea investiţiilor

O. 143/2005 - Definirea şi caracterizarea spaţiului rural

O. 296/2007 - Schema de ajutor în parcurile industriale

L 186/2013 - Legea parcurilor industriale

Románia Alkotmánya

Constituţia României

Sport

Legea 69/2000 - Educaţia fizică şi sportul

HG 884/2001 - Regulament - Educaţia fizică şi sportul

Ordin 10/1996 - Finanţarea unităţilor sportive

Ordin 130/2006 - Finanţări nerambursabile pentru sport

Strukturális alapok 2007 - 2013

Legea 105/2011 - Obiectivul Cooperare teritorială europeană

OG 15/2013-Suportare corecţii financiare la POS Mediu

Ordinul 336/2014 - Cheltuieli eligibile la reabilitarea şcolilor

O. 2.544/2013-Norme metodologice la OG 14/2013

OG 14/2013-Suportare corecţii financiare

Ordinul 252/2012 - Norme metodologice la Legea 105/2011

OUG 66/2011 - Nereguli în utilizarea fondurilor europene

OUG 74/2009 - Gestionarea fondurilor comunitare FGA FADR ...

HG 224/2008 - FEADR - Cadrul general de implementare

OUG 23/2013-Gestionarea financiară a fondurilor externe

O. 1.683/2013-Norme metodologice la OUG 23/2013

HG 606/2010 - Măsuri de accelerare a implementării măsurilor structurale

OUG 62/2011 - Fonduri elveţiene

HG 457/2008-Gestionarea instrumentelor structurale

HG 759/2007-Reguli de eligibilitate a cheltuielilor la programele operaţionale

O. 2.112/2013-Norme metodologice la OG 15/2013

HG 398/2015 - Cadrul instituţional al gestionării şi coordonării fondurilor europene

OUG nr. 34/2015 - Stimularea absorbţiei fondurilor nerambursabile

OUG 64/2009 - Gestionarea financiară a fondurilor structurale

HG 218/2012-Norme metodologice la OUG 64/2009

Strukturális alapok 2014 - 2020

OUG 40/2015 - Gestionarea financiară a fondurilor 2014 - 2020

HG 93-2016 - Norme la gestionarea financiară a fondurilor nerambursabile

HG 399/2015 - Reguli de eligibilitate

Szállítás - Közlekedés

OG 27/2011 - Transporturile rutiere

Ordin 980/2011 - Norme-Transporturile ruitiere

OG 43/1997 - Regimul drumurilor

Legea 265/2008 - Siguranţa circulaţiei

HG 147/1992- Staţionarea neregulamentară

Ordin 1.025/2011 - Normativ pentru deszăpezire

OUG 195/2002 - Circulaţia pe drumurile publice

OUG 61/2011 - Finanţarea aeroporturilor

HG 1.391/2006 - Regulament-circulaţia pe drumurile publice

Személyzet - Javadalmazás

HG 125/2013 - Ocuparea posturilor vacante din sistemul de asistenţă socială

HG 167/2005 - Condiţii pentru acordarea semnului onorific

Legea 283/2011 - Salarizarea în anul 2012 a personalului bugetar

OUG 103/2013 -Salarizarea în anul 2014 a personalului plătit din fonduri publice

OUG 83/2014 - Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015

OUG 57/2015 - Salarizarea personalului plătit din fonduri publice 2016

OUG 99/2016 - Salarizarea în anul 2017

Legea 391/2004 - Semnul onorific Răsplata muncii în Serviciul Public

HG 250/1992 - Concediile

Legea 490/2004 - Stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri UE

Legea 284/2010 - Salarizarea unitară a personalului bugetar

Legea 53/2003 - Codul muncii

HG 595/2009 - Aplicarea Legii 490/2004

HG 1.860/2006 - Drepturile şi obligaţiile personalului în delegaţie

Ordin 1.932/2009 - Examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici

Ordinul 2.338/2013 - Ocuparea posturilor vacante

O 2.041/2013 - Ocuparea posturilor vacante din unităţile de asistenţă socială

HG 286/2011- Regulament pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

Szemétgazdálkodás

HG 1.470/2004 - Strategia naţională de gestionare a deşeurilor

Legea 211/2011 - Regimul deşeurilor

OG 24/2016 - Regimul deseurilor animaliere

HG 349/2005 - Depozitarea deşeurilor

Ordin 794/2012 - Raportare date - ambalaje

Legea 132/2010 -Colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

HG 856/2002 - Evidenţa gestiunii deşeurilor

Legea 249/2015 - Gestionarea deşeurilor de ambalaje

HG 870/2013-Strategia naţională a deşeurilor

OUG 5/2015 - Deşeurile electrice şi electronice

Szociális segélyek

Legea 416/2007 - Venitul minim garantat

HG 50/2011 - Norme-Venitul minim garantat

OUG 70/2011 - Ajutoare pentru încălzire

HG 920/2011 - Norme-Ajutoare pentru încălzire

HG 799/2014 - Ajutorarea persoanelor defavorizate

Legea 208/1997 - Cantinele de ajutor social

HG 927/2011 - Programul Coşul de solidaritate

OUG 44/2014 - Scutire penalităţi

Legea 341/2004 - Recunoştinţa faţă de eroii-martiri

Szociális szolgáltatások

HG 1.153/2001 - Norme-Acordarea subvenţiilor pentru unităţile de asistenţă socială

Legea 202/2002 - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Legea 350/2006 - Legea tinerilor

OG 137/2000 - Prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare

Legea 17/2000 - Asistenţa socială a persoanelor vârstnice

Legea 78/2014 - Legea voluntariatului

HG 539/2005 - Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială

HG 18/2015 - Strategia pentru romi 2015 - 2020

HG 25/2015 - Strategia pentru tineri 2015 - 2020

Legea 448/2006 - Protecţia persoanelor cu handicap

OUG 82/2016 - Inspectorii sociali

Legea 292/2011 - Asistenţa socială

HG 585/2016 - Norme metodologice la economia socială

HG 867/2015 - Nomenclator servicii sociale

HG 23/2010 - Standarde de cost pentru servicii sociale

Legea 34/1998 - Subvenţii-înfiinţarea şi administrarea unităţilor de asistenţă socială

Legea 466/2004 - Statutul asistentului social

HG 1.434/2004 - Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului

HG 1.149/2002-Norme metodologice

HG 118/2014 - Norme metodologice-Calitatea serviciilor sociale

Legea 197/2012 - Asigurarea calităţii serviciilor sociale

Legea 116/2002 - Marginalizarea socială

OG 68/2003 - Serviciile sociale

Legea 219/2015 - Economia socială

Tanügy

Legea 1/2011 - Educaţia naţională

OUG 96/2002 - Acordarea de produse lactate şi de panificaţie în şcoli

HG 1.488/2004 - Programul Bani de liceu

OUG 24/2010 - Programul Fructe în şcoli

HG 788/2014 - Fructe în şcoli 2014 - 2015

Ordin 243/2012 - Furnizarea de fructe proaspete în şcoli

HG 72/2013 - Costul standard per elev

HG 1.252/2012 - Norme-Funcţionarea creşelor

Legea 263/2007 - Funcţionarea creşelor

HG 5.115/2014 / Regulamentul de organizare şi funcţionare a şcolilor

HG 136/2016 - Cost standard pe elev la şcolile private

Urbanisztika

HG 1.430/2003 - Norme metodologice -Protecţia monumentelor istorice

Ordin 6/2003 - Respectarea disciplinei în domeniul urbanismului la drumuri

Ordin 176/2000 - Ghid de elaborare PUZ

Ordin 13/1999 - Ghid de elaborare PUG

Ordin 37/2000 - Ghid de elaborare PUD

Ordin 2.237/2004 - Semnalizarea monumentelor istorice

Ordinul 735/2007 - Reglementări aeronautice

Ordinul 1.428/2014-Convenţii financiare privind reabilitarea faţadelor clădirilor

OG 20/1994 - Reducerea riscului seismic la clădiri

HG 1.364/2001 - Norme-Reducerea riscului seismic

HG 925/1995 - Regulament-Verificarea şi expertizarea tehnică

Legea 7/1997 - Cadastrul şi publicitatea imobiliară

HG 521/1997 - Finanţarea sistemului informatic imobiliar-edilitar

Ordinul 309/2010 - Protocol cadastru-notari publici

HG 294/2015 - A 2015-2020-as kataszeter és telekkönyvezési Program

OG 68/1994 - Protejarea patrimoniului cultural naţional

Legea 422/2001 - Protecţia monumentelor istorice

Legea 153/2011 - Reabilitarea clădirilor

HG 945/2011 - Norme-Reabilitarea clădirilor

HG 766/1997 - Regulament privind calitatea în construcţii

Legea 10/1995 - Calitatea în construcţii

Legea 350/2001 - Urbanismul

Ordinul 233/2016 - Norme metodologice la Legea urbanismului

HG 525/1996 - Regulamentul de urbanism

Legea 5/2000 - PATN-Zone protejate

Legea 351/2001 - PATN-Reţeaua de localităţi

Legea 184/2001 - Profesia de arhitect

Ordin 2.701/2010 - Informarea şi consultarea publicului

Legea 50/1991 - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Ordin 839/2009 - Norme-Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Ordinul 456/2014 - Procedurile de control ale statului la UAP

Választási törvények

Legea 208/2015 - Alegerea Senatului éi Camerei Deputaţilor

Legea 115/2015 - Alegerea autorităţilor publice locale

Legea 334/2006 - Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

Legea 14/2003 - Partidele politice

Legea 288/2015 - Votul prin corespondenţă

HG 10/2016 - Finanţarea partidelor - Norme de aplicare

HG 19/2016 - Ghidul finanţării campaniei electorale

OUG 4/2014 - Registrul electoral

Hot. AEP 1/2016 - Lista de susţinători

Legea 3/2000 - Organizarea şi desfăşurarea referendumului

Legea 33/2007 - Alegerile pentru Parlamentul European

Legea 370/2004 - Alegerea Preşedintelui României

Vidékfejlesztési Program

Ordinul 352/2015 - Norme privind ecocondiţionalitatea

HG 219/2015 - Srijinul cuplat acordat în perioada 2015 - 2020

HG 226/2015 - Cadrul general de implementare a măsurilor PNDL

Ordinul 619/2015 - Criterii de eligibilitate condiţii şi implementare scheme de plăţi

OUG 43/2013 - Dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie

HG 1179/2014 - Ajutorul de stat pentru creşterea animalelor

HG 1.174/2014 - Acciza la motorină

Ordinul 1.648/2014 - Norme metodologice pentru promovarea vinurilor

Ordinul 620/2015 - Formulare-tip

HG 859/2013 - Ajutor de minimis pt. tancuri de răcire lapte

OUG 3/2015 - Schemele de plăţi în perioada 2015 - 2020

Legea 36/1991 - Societăţile agricole şi alte forme de asociere

OUG 49/2015 - Gestionarea fondurilor agricole 2014 - 2020

HG 640/2016 - Norme metodologice la OUG 49/2015

Ordinul 467/2016 - Sancţiuni scheme de plăţi

HG 224/2008 - Cadrul de implementare FEADR prin PNDR

Víz- és szennyvíz

Legea 241/2006 - Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare

Ordinul 65/2007 - Metodologie-Stabilirea ajustarea şi modificarea preţurilor

Ordin 88/2007 - Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare

Ordin 89/2007 - Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare

Ordin 90/2007 - Contractul-cadru de furnizare a serviciilor de apă şi de canalizare